Dit is de privacyverklaring van

Verantwoordelijke: Tineke Merckx

Adres: Gootje 75A – 9860 Balegem

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier. Ik hecht groot belang aan de privacy van de klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

  • Voor- en achternaam (Ouder en baby)
  • Geslacht
  • Geboortedatum (indien nodig)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres van een websitebezoeker

 

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan mij verstrekt of niet door mij laat verwerken, kan ik u mogelijk ook niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing.

Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VOOR VOLGENDE DOELEN

Je gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je te kunnen contacteren in verband met je inschrijving voor een individuele cursus, groepsles (of coaching).

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ik kan uw persoonsgegevens delen aan derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die ik met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang voor mi, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op mij rust. Buiten de voorgaande situatie verstrek ik uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

 

COMMERCIËLE DOELEINDEN

Ik kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over mijn dienstverlening of relevante producten/diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten/diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen email.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of ze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar merckxtineke@gmail.com

Ik wil er u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACT

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij. (merckxtineke@gmail.com)